هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن بهمن

احساس سوزش بیشتر و بیشتر افزایش می یابد ، به نظر می رسد که به زودی منفجر خواهد شد ، لرزش در بازوها و زانوها مانعی ندارد ، زیرا شما مانند یک بهمن هستید که نمی توان جلوی آن را گرفت. زن به حالت سگی ایستاده و سرش را صاف نگه داشته است مرد در حالت افقی روی بدن زن است و از یک طرف به کف دست های خود تکیه داده و از طرف دیگر نوک انگشتان پا است. این موقعیت بیشتر مناسب مردان با آمادگی جسمانی مناسب است. او همچنین می تواند به تختخواب یا چیز بلندی تکیه کند ، که این امر باعث می شود تا بار کمی احساس کند کند.

دیدگاه خود را درج کنید