هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سقوط

زن به پشت دراز می کشد و با شکافتن پاها در اطراف کمر شریک مرد خود را می گیرد. مرد روی زانوی خود قرار دارد ، او بین پاهای او قرار گرفته و دستهایش را به زمین فشار می دهد تا اجازه ندهد زن حرکتی انجام دهد. موقعیت اجازه می دهد تا به زن نفوذ کند ، عمیق ترین احساسات او را به لرزه درآورد و نشان دهد که دقیقاً مرد قادر است بدن او را کنترل کند .

دیدگاه خود را درج کنید