موقعیتهای جنسی متقاطع کریس کراس ، ممکن است برای یک زن و شوهر به دلیل توتیروریژینال بودن و فرم فانتزی جالب باشد. در چنین موقعیتی ، زن و مرد ممکن است در کنار هم قرار بگیرند ، و بدن آنها از هم عبور کرده و کشیده شود – همه اینها به ترجیحات و خواسته های شما وابسته هستند.

مانیس دعاگو

پوزیشن جنسی مانتیس دعاگو

/
اگر بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است ، این مزیت بزرگی …

پوزیشن بهمن

/
احساس سوزش بیشتر و بیشتر افزایش می یابد ، به نظر می رسد که به …

پوزیشن الههء عشق

/
مرد نشسته و راحت پاهای خود را دراز می کند. زن به صورت افقی در…

پوزیشن خلسه

/
مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می ک…

پوزیشن شاخه

/
مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو…

پوزیشن تورنادو

/
زن در پشت دراز کشیده است ، بازوها و پاها به صورت پهلو پخش شده …

پوزیشن تسمه

/
زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت بب…

پوزیشین شاتل

/
بعضی اوقات ، حتی شرکای معتدل نیز می توانند رایحه و بوی خود را خ…