مجوزهای شرعی و قانونی

مجوزهای شرعی و قانونی

از چند تن از مراجع عظام تقلید درباره جایز بودن ارتباط آنلاین بین پزشک و متخصصین و بیمار (مراجعه کننده) سوال نمودیم و پاسخ هر یک از مراجع گرانقدر به شرح ذیل می باشد: