پوزیشن جنسی آکاردئون

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند. زن با سر در کنار پاهای او دراز کشیده ، صورت خود را روی پاهای او می گذارد ، در حالی که دستانش زانوهای شریک مرد را در آغوش گرفته است ، یکی از پاها را زیر پاهای او قرار می گیرد ، دومی را روی پاهای او می گذارد و زانوها را خم می کند تا او پا روی باسن شریک مرد قرار دارد. مرد با دستان خود کمر همسر خود را می گیرد .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید