پوزیشن جنسی اشاره گر

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت برای زوجی با مردانی خوش اندام و آمادگی جسمانی و دستان بسیار قوی مناسب خواهد بود. شریک مرد روی زانوهایش می ایستد و زنش را در آغوش می گیرد و او را وارونه می کند. صورتش هم سطح آلت تناسلی اش است و با بازوهایش کمرش را می گیرد، مرد هم کمر زن را در آغوش می گیرد و او را در هوا نگه می دارد. پاهای شریک زن روی شانه های مرد است، از طرفین باز شده و گردن او را در آغوش می گیرد و مرد به فاق معشوقه اش دسترسی کامل دارد. این موقعیت برای یک فرآیند طولانی خیلی خوب نیست، اما به عنوان چیزی برای گرم کردن کاملا مناسب است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید