پوزیشن جنسی حلزون

پوزیشن حلزون

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک زن شما با چنین نوازش هایی لذت غیرقابل توصیف خواهد داشت ، بنابراین بازی قطعاً ارزشش را دارد. زن به پشت دراز کشیده و لگن خود را به پهلو برگردانده ، پاها در زانوها خم شده و کمی از هم دور شده اند. شریک مرد در پاهای خانم به پهلو نشسته و به جلو خم می شود و از طرف داخلی به آرنج خود که نزدیک زانوی زن است تکیه داده است. با دست دوم باسن او را نوازش می کند یا فقط شکم او را نوازش می کند. یک پای مرد به زانو خم شده است ، پای دوم تقریباً مستقیم است و آنها نیز از هم دور شده اند

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید