هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی حلزون

این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک زن شما با چنین نوازش هایی لذت غیرقابل توصیف خواهد داشت ، بنابراین بازی قطعاً ارزشش را دارد. زن به پشت دراز کشیده و لگن خود را به پهلو برگردانده ، پاها در زانوها خم شده و کمی از هم دور شده اند. شریک مرد در پاهای خانم به پهلو نشسته و به جلو خم می شود و از طرف داخلی به آرنج خود که نزدیک زانوی زن است تکیه داده است. با دست دوم باسن او را نوازش می کند یا فقط شکم او را نوازش می کند. یک پای مرد به زانو خم شده است ، پای دوم تقریباً مستقیم است و آنها نیز از هم دور شده اند

دیدگاه خود را درج کنید