پوزیشن جنسی زن اژدها

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این وضعیت، زن با رابطه جنسی دهانی احساسات بسیار قوی دریافت می کند، زیرا بدن او به طور همزمان برای هر دو، شریک مرد و خودش کاملاً باز است، شما باید آن را امتحان کنید. شریک مرد روی پاهایش می نشیند و کمی آنها را از هم باز می کند. زن روی زانوهای او دراز می‌کشد تا سر و شانه‌هایش زیر پای مرد دراز بکشد، پاهایش را کمی از زانو خم می‌کند و تا جایی که می‌تواند آن‌ها را باز می‌کند. شریک زندگی سرش را به سمت جلو متمایل می کند و فاق معشوقه اش را با دهان و دست نوازش می کند، یا می تواند به دلخواه با دستانش کمی تفریح کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید