پوزیشن جنسی سراب

سراب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

بسیاری از زوج ها به ندرت رابطه دهانی را انجام می دهند و فکر می کنند که این رابطه یکنواخت و غیر جالب است. موقعیت های بسیار زیادی برای رضایت دهانی شرکا وجود دارد که در اینجا یکی از آنها وجود دارد. مرد روی چهار دست و پا می ایستد، با تکیه گاه روی زانوها و دست ها. بازوهای او صاف و در عرض شانه قرار گرفته اند. زن دراز می کشد و سرش بین پاهایش به پشت است، با دستانش او را از باسن می گیرد، پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. در این حالت خود زن و همچنین شریک مردش می توانند حرکت کنند و با لگن حرکات نوسانی انجام دهند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید