پوزیشن جنسی فلاش

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زانو زده است. مرد به پهلو در کنار معشوقه خود دراز کشیده و سرش را در بازوی خم شده در آرنج نگه داشته است. پای او زیر پای خم شده او و روی پای دیگرش قرار دارد. او ، به نوبه خود ، پای خم شده را در زانوی شریک مرد قرار می دهد. در این حالت ، چهره مرد نزدیک به سینه زن است و می تواند او را نه تنها با دست آزاد ، بلکه با دهان نیز نوازش کند که لذت را افزایش می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید