پوزیشن دیسکو

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

نمی توان رقص بهتری از رقص عشق را تصور کرد ، حرکات بیشتر ، پوزیشن ها را یاد بگیرید ، یاد بگیرید که خواسته های شریک زندگی خود را حتی بدون کلمات تشخیص دهید . زن ایستاده است ، پاها در عرض شانه و زانوها کمی خم هستند. شریک زندگی مرد روبرو او قرار دارد به طوری که زانوها کمی خم او  و بین پا شریک قرار داشته است. شرکاء دست های خود را بر روی ران های یکدیگر قرار می دهند ، سینه های زن تنه مرد را نوازش می دهد ، و چشمانشان به چشم یکدیگر نگاه می کند. از طرف دیگر ، یکی از شرکا می تواند در کنار دیوار بایستد تا یک پشتیبانی اضافی ایجاد کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید