پوزیشن سرباز

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اگر مرد شما خسته است و می خواهد آرام شود ، شما بهترین شخصی هستید که در این زمینه به او کمک کنید و روند آرامش را بسیار کارآمد و موثر کنید. فقط کافی است که مرد به پشت دراز بکشد و موقعیت راحتی را برای خود پیدا کند. زن در همان نزدیکی دراز کشیده و سر خود را در پایین شکم او قرار می دهد ، او با یک دست آلت تناسلی او را نوازش می کند و با دهان آلت او را تحریک می کند. بدون شک او چون ابتکار عمل را از طرف شما است را دوست خواهد داشت. اگر تجربه زیادی از رابطه جنسی دهانی ندارید ، نگران نباشید ، مهمترین چیز این است که  از آزمایش نترسید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید