پوزیشن صدف

Shell1

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مقدمه می تواند کاملا متنوع باشد و این گزینه برای گرم شدن یا حتی رضایت کامل همسر شما ایده آل است ، وی مطمئناً راضی خواهد بود. زن به پهلو دراز کشیده ، روی آرنج قسمت بالایی بدن خود را بلند می کند ، پاهایش به زانو خم می شوند و از هم دور می شوند ، اما پاها با هم هستند. مرد به پهلو دراز کشیده به طوری که سر او بین پاهای زن در کنار فاق است ، قسمت بالایی بدن را که روی دست خم شده در آرنج بلند می کند ، با دست دوم می تواند شریک زن را از ران ها نوازش کند .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید