پوزیشن جنسی عمق

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اندازه آلت تناسلی مرد به  آن اندازه که فکر می کنید مهم نیست . چگونگی و روش استفاده از آن مهم است.  اگر می خواهید در شریک زندگی زن خود عمیقا نفوذ کنید ، این وضعیت مفید خواهد بود. شریک زن روی شکم دراز می کشد و قسمت بالایی بدن را کمی روی آرنج بلند می کند ، پاها را از هم باز می کند. شریک مرد بین پاهای شریک زندگی زن خود نشسته و زانوها را تحت فشار قرار می دهد ، همراه با این ، او یکی از پاهای شریک زن را می گیرد ، ران خود را به جلو قرار می دهد و بدون اینکه دستش را بر دارد ، پای خود را روی آن می اندازد. در عمل کاملا جالب است ، دریغ نکنید که آن را امتحان کنید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید