پوزیشن هندی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

حرکات در طول مقاربت در این موقعیت بسیار شبیه رقص است. مرد ایستاده است ، پاها از عرض شانه ها گسترده تر است. زن با یک دست او را در پشت خود در آغوش می گیرد ، دیگری را که روی شانه خود می گذارد ، تکیه می دهد و سینه خود را در معرض بوسه های شریک زندگی مرد قرار می دهد. خانم یک پا را روی ران مرد می برد ، و دومی را بین پاهای خود می گذارد. شریک زندگی مرد نیز با یک دست کمر زن را با دست دیگری که سینه و گردن می تواند لمس کند و او ، را در آغوش یگیرد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید