پوزیشن کروسانت

Croissant

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این موقعیت زن می تواند آلت تناسلی مرد را بسیار عمیق ببلعد و مرد فرصتی برای هدایت روند تحریک او را بیشتر و بیشتر می کند. شریک در حالی که پاها کمی از زانو خم شده به پشت دراز کشیده و آنها را کاملاً از هم باز می کند. زن در حالی که پاها را از هم جدا کرده جلوی او ایستاده و بدن را به جلو خم کرده تا سرش بین پاهای او باشد. دستان معشوقه او ، اگر شریک مرد این خواسته باشد ، می تواند آلت تناسلی مرد را با دهان او نوازش کند ، او دستان خود را روی سر او می گذارد و عمق و دفعات حرکت را کنترل می کند.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید