پوزیشن کروسانت

Croissant

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این موقعیت زن می تواند آلت تناسلی مرد را بسیار عمیق ببلعد و مرد فرصتی برای هدایت روند تحریک او را بیشتر و بیشتر می کند. شریک در حالی که پاها کمی از زانو خم شده به پشت دراز کشیده و آنها را کاملاً از هم باز می کند. زن در حالی که پاها را از هم جدا کرده جلوی او ایستاده و بدن را به جلو خم کرده تا سرش بین پاهای او باشد. دستان معشوقه او ، اگر شریک مرد این خواسته باشد ، می تواند آلت تناسلی مرد را با دهان او نوازش کند ، او دستان خود را روی سر او می گذارد و عمق و دفعات حرکت را کنترل می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید