پوزیشن کف زننده

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

ما برای برآورده کردن خواسته هایمان نه تنها باید رابطه جنسی داشته باشیم بلکه برای جلب لذت ، رسیدن به آرامش، آنگاه زندگی جنسی شما روتین و خسته کننده نخواهد بود. زن بر روی زانوها پایین آمده و کاملاً به جلو تکیه داده است ، بازوها را روی سر خود دراز کرده و آنها را به شکل هاله در می آورد. این مرد به گونه ای در شریک زندگی قرار گرفته است ، که باسن او روی پاهای زنانه قرار گرفته است ، پاها به طور گسترده ای از هم جدا شده و زن بین پاهای اوست. دستهای این مرد بازگردانده شده است ، آنها روی دستهای او گذاشته شده و حمایت اصلی بر روی آنها انجام می شود

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید