پوزیشن گاو باز

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این موقعیت ، مرد به دلیل موقعیت صاف بدن زن و حداکثر در دسترس بودن ، فرصت خوبی برای یافتن نقطه G شریک زن خود و نوازش او دارد. مرد بنشسته و زانوها را کمی خم کرده ، تنه او کمی به عقب خم شده است. زن روی شانه های شریک مرد خود نشسته است تا صورت او بین پاهای او باشد و کاملاً دراز بکشد ، و دست ها را روی کف زمین  قرار دارد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید