پوزیشن گل لاله

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این یک موقعیت بسیار معقول است. زن می تواند کنترل حرکت را داشته باشد  مرد هم می تواند مدیریت کند. در این موقعیت ، شریک زندگی مرد دراز کشیده تا شریک زن بین پاهای او دراز بکشد و به بازوهای مرد خود تکیه کند. این موقعیت بسیار معقول است ،  شریک زندگی مرد می تواند زن را لمس کند ، او را ببوسد و از طریق باسن او را  تحرکت کند .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید