پوزیشن گوژپشت

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این موقعیت ، کل نقش به مرد داده می شود ، او باید زن خود را از طریق رابطه دهانی راضی کند. مرد به پشت دراز کشیده ، سرش روی بالش است. شریک زن روی صورت خود به پایین خم می شود ، دستان خود را بر روی سینه او قرار می دهد و تکیه گاه آنها را ایجاد می کند ، او در واقع یک موقعیت جنینی را به دست می آورد ، سر خود را بین زانوها پنهان می کند. در همان زمان مرد با دهان آلت تناسلی بانوی خود را با دست نوازش می کند و بدین ترتیب هم خودش و هم او را راضی می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید