پوزیشن شمع

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

داشتن میل به یکی شدن با شریک زندگی ، جستجوی مکان مناسب  برای رابطه ، داشتن میل و کمی تخیل عالی خواهد بود. این موقعیت کاملاً ساده است. مرد ایستاده و زنش با پشت خود در کنار او ایستاده است. در صورت لزوم ، زن می تواند بر روی نوک انگشتان خود بایستد تا عمیق تر نفوذ کند. او می تواند سر خود را روی شانه خود قرار دهد تا گردن او را نوازش کند. شریک زندگی مرد باید از امکان لمس کردن معشوقه خود ، نوازش سینه نرم و باسن بهره ببرد ، زیرا این مناسب ترین موقعیت برای کسب حداکثر لذت است.

 

 

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید