پوزیشن جنسی عروس دریایی

پوزیشن جنسی Jellyfish

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

فرد می تواند ایستاده، نشسته، دراز کشیده، از پشت سکس داشته باشد و تعداد بی نهایتی از گزینه ها وجود دارد. این پوزیشن به شما پیشنهاد می کند که سکس را روی زانو امتحان کنید، اگر تا به حال چنین تجربه ای نداشته اید، خوب، وقت آزمایش های جدید است. مرد با پشت صاف زانو می زند. زن روی یک زانو در کنار شریک مرد خود، رو به روی او می ایستد، پای دوم او در زانو خم شده است، تکیه گاه روی آن ساخته شده است. او را با یک دست پشت سرش در آغوش می گیرد، دست دوم را روی باسنش می گذارد، گردنش را در آغوش می گیرد و سرش را روی شانه اش می گذارد تا مرد بتواند گردن او را ببوسد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید