پوزیشن جنسی چوب شور

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به پهلو دراز می کشد و خود را روی آرنج بلند می کند، پاها کمی در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. مرد روی زانوهایش می ایستد به طوری که پای یکی از زنان بین پاهایش قرار می گیرد، پای دوم را روی کمرش می اندازد و دستش را روی زانوی خانمش می گذارد و پای او را در این حالت ثابت می کند. زن یک دستش را روی سینه و دست دوم را روی زانوی شریک مرد می گذارد و لذت می برد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید