پوزیشن جنسی ابوالهول

پوزیشن جنسی Sphinx

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

شما موجودات افسانه ای نیستید، بیشتر زمینی و روحانی هستید، اما در این موقعیت چیزی وجود دارد که نه تنها ذهن زن، بلکه ذهن شریک مرد او را نیز مبهم می کند. مرد به پشت دراز کشیده، یک دستش زیر سرش است، پاها در زانو خم شده و از هم جدا شده اند. زن روی یک زانو در کنار صورت شریک مرد می ایستد، پای دوم به کناری کشیده می شود و فاق او را آشکار می کند. با دست دوم شریک مرد می تواند ران خانمش را نوازش کند و با لب هایش می تواند او را بین پاهایش نوازش کند. زن همچنین با دستان خود می تواند بدن یا فاق او را نوازش کند و شریک مرد می تواند همه آن را تماشا کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید