پوزیشن جنسی تیرامیسو

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پشت دراز کشیده است. پاها در زانو خم شده و از هم دور می شوند. شریک زن در بالا می نشیند به طوری که فاق او روی صورت شریک مرد قرار دارد ، پاهای او از هم دور می شوند و بدن به جلو خم می شود ، دست ها در دو طرف باسن مرد قرار می گیرند و از آنها حمایت می شود. شریک مرد دستان خود را روی کمر می گذارد ، در حالی که زن در این موقعیت فقط لذت می برد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید