پوزیشن سواری

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

کنترل اوضاع غیرممکن است ، وقتی نقش سوارکار  زن را بازی می کند ، تمام قدرت در دست زنان است و سرعت  اوج آتشین را به ارمغان می آورد. مرد سرش را روی بالش گذاشته و پاهایش را جلویش دراز می کند. زن آلت تناسلی مرد سوار می شود . برای تعادل بیشتر ، او دستان خود را بر روی سینه مرد قرار داده و از او پشتیبانی می کند. شریک مرد معشوقه خود را از طریق پاها نگه می دارد ، همچنین می تواند سینه ، بدن  به راحتی تماشا یا نوازش کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید