پوزیشن تاب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

بالا و پایین رفتن ، گویی بدن بی وزن می شود ، احساس لمس گرم دستها و احساس گرما  که در تن شرکا احساس می شود. مرد روی پشتش دراز کشیده و پاهایش را باز می کند. زن روی آلت تناسلی می نشیند و کمی تکیه می کند ، خودش را با دست هایی که در قسمت جلوی ساعد مرد قرار گرفته است ، پشتیبانی می کند. او زانوهای خود را خم کرده و یک پا را روی پای دیگر می اندازد ، به طوری که پای راست یا چپ در رو دیگری قرار می گیرد . شریک زندگی مرد ، باسن  معشوقه خود را به دست می گیرد و به حرکت او کمک می کند ، در عین حال می تواند روند کار را نیز تماشا کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید