پوزیشن جنسی رام کننده

پوزیشن جنسی رام کننده

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

هنگامی که می خواهید یک رابطه جنسی آرام بخش داشته باشید، این موقعیت را امتحان کنید و اگر برنامه ها تغییر کرد، گزینه دیگری را انتخاب کنید. زن به پهلو دراز کشیده، دستش را زیر سرش گذاشته، پاهایش را از زانو خم کرده و از هم باز می کند. شریک مرد بین پاهای معشوقه اش دراز می کشد و دستش زیر سرش است، با دست دیگر فاق زن را نوازش می کند، پاهایش در امتداد بدن او قرار می گیرد. این موقعیت ممکن است یک گزینه عالی برای “گرم کردن” باشد و سپس تخیل خود را روشن کنید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید