پوزیشن جنسی زرشک

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

شما نمی توانید در این موقعیت آرام باشید، نمی توانید شریک مرد خود را لمس کنید، اما هر چه میل به تصاحب او بیشتر باشد، هر لمس او، هر ضربه ای که در درون شما وارد می شود، احساسی تر است. زن روی بالش دراز می کشد، دستانش را به عقب برمی گرداند، پاها را کاملاً در زانو خم می کند، آنها را از هم باز می کند و پاهایش را در دستانش می گیرد و در حالت جعبه قرار می گیرد، سر نیز بالا می رود. شریک مرد بین پاهای خانمش زانو می زند، کمی به جلو خم شده، باسن او را با دست می گیرد یا فاق او را نوازش می کند و حرکاتی انجام می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید