پوزیشن جنسی کابوی معکوس

کابوی برعکس

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

هنگام داشتن رابطه جنسی برای احساسات کوتاهی نکنید، عمل کنید، مثلاً خواسته ها و احساسات خود را فریاد بزنید، تمام خواسته های خود را آزاد کنید، این تنها راه برای ارضای کامل خودتان است. زن روی چهار دست و پا می ایستد و پاهایش به طرفین کشیده می شود، بدن متمایل است و سرش به سمت پایین است و روی آرنج ها تکیه می کند. شریک مرد به پشت او چسبیده است، پاهای او صاف و از هم باز شده است، یک دست روی کف دست در کف، دست دوم روی زانوی مرد است. برای این وضعیت باید هوشمندانه عمل کنید و آلت تناسلی با اندازه مناسب داشته باشید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید