پوزیشن جنسی کوچه

کوچه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مانند قدم زدن در تاریکی در امتداد کوچه گل رز، شما باید به آرامی، با آزمون و خطا، بدن شریک زندگی خود را بیاموزید و به احساسات خود گوش دهید که شما را فریب نمی دهند. شریک مرد به پشت دراز می کشد، بازوهای او کمی به طرفین کشیده شده و سرش بلند شده است، پاها کمی در زانو خم شده و در عرض شانه ها قرار می گیرند. زن بین پاهای شریک مرد تا حد امکان نزدیک به آلت تناسلی مرد می نشیند، پاهای او در کنار هم و خم شده است، آنها را روی سینه مرد قرار می دهد، بازوها را صاف، عقب گذاشته و از هم جدا می کند، تکیه گاه روی کف دست است. برای راحتی، شریک زن سر خود را به عقب پرتاب می کند و حرکات را انجام می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید