پوزیشن حفاری

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

هر موقعیتی تجربه جدیدی به شرکا می دهد ، اگر از پشت به رابطه جنسی علاقه دارید ، این یک نسخه را امتحان کنید. زن چهار زانو است؛ مرد پشت سر او ایستاده است به طوری که پاهای او بین پاهای او قرار دارد. شریک زن خود را از کمر گرفته و با حرکت دادن باسن ، او را نزدیکتر و نزدیکتر کرده و ضربه را تقویت می کند. این موقعیت به همسر مرد اجازه می دهد تا نفوذ بسیار عمیقی داشته باشد ، اما در صورت لزوم ، زن می تواند کنترل را  خود به دست گرفته و باسن  ماهرانه حرکت دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید