پوزیشن خرچنگ

Crab

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن با صورت دراز کشیده است ، یک پای او صاف است ، دومی خم شده و بلند است. مرد از بالا دراز می کشد تا یک پا را بین رانهایش بگذارد. او دست خود را به زیر بازوی او می زند تا بتواند صورت شریک زن خود را نوازش کند. برای ثبات بهتر به دست آزاد خود تکیه داده و پاهایش کمی از زانو خم شده است. این موقعیت برای مردانی که دستان قوی دارند خوب است ، این مهم است که زن احساس ناراحتی نکند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید