پوزیشن سوارکاری

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به پشت دراز کشیده و پاها را به پهلوها باز می کند. مرد بین پاهای او قرار دارد ، بدن خود را از طول بازو نگه داشته است. او زانوهای خود را خم می کند و آنها را روی کمر خود قرار می دهد ، او پاهای خود را از هم باز می کند و می تواند لگن خود را به راحتی و آزادانه حرکت دهد. دست های شریک زن کاملا آزاد است .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید