پوزیشن شعله

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اشتیاق در بدن بیش از پیش شعله ور می شود و دیگر نمی توانید با خواسته خود کنار بیایید. تسلیم یکدیگر شوید ، بهانه جویی نکنید ، ممکن است موقعیت بهتری وجود نداشته باشد. مرد با پاهایی از فاصله ایستاده است ، زن با صورت به طرف او می ایستد ، او یک پا را روی خط ران خود می اندازد ، گردن او را با یک دست بغل می کند و با دست دوم صورت خود را به سمت پستان او هدایت می کند. مرد برای هر چرخش آماده است ، او پای او را روی ران خود نگه داشته ، کمرش را با بازوی آزاد بغل کرده و به جلو خم می شود و به سمت پستان خم می شود و خواستار نوازش است. او هنگام ایستادن به زن نفوذ می کند و نشان می دهد که چقدر تمایل او قوی است .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید