پوزیشن غنچه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

دو شریک باتجربه که از احساسات یکدیگر مراقبت می کنند ،  زن به پشت دراز کشیده ، پاها را خم کرده و زانوها را محکم به پستان فشار می دهد. مرد پشت زن می نشیند و پای چپ او را روی شانه چپ خود قرار می دهد و یک تکیه گاه می دهد و پای راست را آزادانه روی شانه او قرار می دهد. دست های شریک زن روی ران مرد است .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید