پوزیشن قلاب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

خود را از بهترین سمت به طرف شریک زندگی خود قرار دهید ، به او پیشنهاد دهید که در مقابل آینه رابطه برقرار کند. این موقعیت بسیار عالی است. مرد ایستاده است ، پاها به طول شانه و کمی در زانو خم شده است. زن از پشت به سمت مرد می ایستد ، یک پا را خم می کند  ، در حالی که دستانش را بر روی باسن شریک مرد نگه می دارد ، سر به عقب کشیده می شود. مرد دستانش را روی شانه های زن می گذارد ، او می تواند به او نگاه کند ، از عطر و بوی او لذت ببرد ، ببیند که چگونه زن از اشتیاق غرق لذت می شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید