پوزیشن پرواز عقاب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به پشت دراز کشیده ، دستها روی شکم او ضربدری شده است ، پاها صاف است ، بالا آمده و از هم دور شده است. شریک مرد در بالای شریک زن واقع شده است ، بین پاها ، دستهای او صاف است و کف دست خود را به جلو ، نزدیک شانه های زن است. پاهای مرد به زانو خم شده و از هم رانده شده است ، به معنای واقعی کلمه ، او چهار دست و پا است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید