پوزیشن جنسی کابوی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای مرد مهم است که در رختخواب تسلط داشته باشد و این موقعیت ایده آلی است که ثابت کند شما یک مرد واقعی هستید که می داند چگونه نه تنها توجه را جلب کند بلکه رضایت خانم خود را نیز جلب کند. زن روی چهار دست و پا می ایستد – آرنج و زانو، اما بیشتر به سمت پایین. پاهایش از هم جدا شده اند، کف دستش نزدیک است. شریک مرد روی خانم خود خم می شود به طوری که پاهای او در کنار زانوهای او قرار می گیرد، بازوهایش صاف هستند، کف دست ها به صورت مشت شده اند و در دو طرف شریک زن روی زمین قرار می گیرند، تکیه گاه اصلی روی آنها است. موقعیت کمی ابتدایی است، اما هنوز هم می تواند کار کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید