پوزیشن جنسی تپه

Hill پوزیشن جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

تلاش اندک، نیات و کمی اشتیاق بیشتر، این مخلوط انفجاری اجازه نمی دهد که شرکا در رختخواب یا بیرون از آن خسته شوند، با اشتیاق خیال پردازی کنند، هیچ موقعیت غیرممکنی وجود ندارد، همه چیز خوب پیش خواهد رفت. مرد روی دستانش می ایستد، شریک زن به سرعت نزدیک می ایستد و پشتش به اوست. شریک مرد یکی از پای‌هایش را روی پشت خانم می‌گذارد، پای دوم را در زانو خم می‌کند و دست‌هایش را در آرنج خم می‌کند و سر بدنش را روی زمین پایین می‌آورد. زن یک پا را کمی در زانو خم می‌کند، با دستش از ساق پا از شریک مرد حمایت می‌کند و با دست دوم آلت تناسلی او را در فاق خود می‌برد و به شریک مرد در انجام حرکات کمک می‌کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید