پوزیشن جنسی روگذر

Overpass پوزیشن جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

شما باید روحیه خوب، لبخند، میل و وسایل محافظتی را با خود حمل کنید، زیرا ممکن است به طور غیر منتظره به آنها نیاز داشته باشید. زن به پشت است، پاهایش کمی از زانو خم شده و از طرفین رانده شده و کاملاً به بدن فشرده شده است. شریک مرد روی باسن معشوقه‌اش می‌نشیند و کاملاً به جلو خم می‌شود و دست‌هایش را جلوی او می‌گذارد و روی آنها تکیه می‌دهد. زن با دستان خود باسن شریک مرد را می گیرد و حرکت می دهد و ریتم رابطه جنسی را تنظیم می کند، مرد می تواند آن را تماشا کند و حتی بیشتر شاخ شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید