پوزیشن ببر خمیده

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پشت دراز کشیده ، دستهایش در امتداد بدن کشیده شده ، کف دستها پایین است ، پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شده اند. زن بر روی آلت تناسلی مرد شریک می نشیند به طوری که یک پای او ، در زانو خم شده ، در نزدیکی طرف شریک قرار می گیرد و پای دوم بین طرف مرد از طرف دیگر قرار می گیرد. دست زن روی گردن شریک مرد است و با دست دوم بیضه های او را ماساژ می دهد ، تنه به سمت جلو متمایل می شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید