پوزیشن ببر خمیده

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پشت دراز کشیده ، دستهایش در امتداد بدن کشیده شده ، کف دستها پایین است ، پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شده اند. زن بر روی آلت تناسلی مرد شریک می نشیند به طوری که یک پای او ، در زانو خم شده ، در نزدیکی طرف شریک قرار می گیرد و پای دوم بین طرف مرد از طرف دیگر قرار می گیرد. دست زن روی گردن شریک مرد است و با دست دوم بیضه های او را ماساژ می دهد ، تنه به سمت جلو متمایل می شود.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید