پوزیشن جنسی تمرین

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت مربوط به مردان با آمادگی جسمانی خوب و زنان با پاهای بلند است. البته هیچ محدودیتی وجود ندارد ، اما مراقب باشید ، مراقب تعادل خود و آلت مرد باشید. مرد ایستاده است ، پاها از عرض شانه ها کمی بازتر و زانوها کمی خم است. زن بر روی دستان شریک مرد خود قرار می گیرد ، باسن هایش را با پاهای خود در آغوش می گیرد و از روی آنها عبور می کند ، با دستان خود گردن مرد را بغل می کند ، به طوری که صورت او حداکثر نزدیک گردن و پستان او است ، سر او کمی به عقب متمایل است. شریک مرد نیز او را از کمر در آغوش می گیرد یا با یک دست می تواند از باسن زن حمایت کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید