پوزیشن جنسی لوستر ایتالیایی

لوستر ایتالیالی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به طور کامل در مقابل شریک مرد خود فاش می کند و بدن هیجان زده و محرمانه ترین رازهای او را به او می گوید. مرد به راحتی به پشت دراز می کشد و پاهای خود را به دو طرف باز می کند. زن بالای قسمت بالای بدنش قرار دارد و پشتش به شریک مرد است و از دو طرف سر مرد به دستانش تکیه داده و پاهایش از زانو روی ران او خم شده است. شریک زن در حال معلق شدن است، شریک مرد با یک دست کمر او را می گیرد و با دست دیگر سینه و شیک ترین جای او را نوازش می کند و به نوبه خود لمس های خود را دوز می کند و او را به وجد می آورد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید