پوزیشن جنسی مانتیس دعاگو

مانیس دعاگو

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اگر بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است ، این مزیت بزرگی در رابطه جنسی محسوب می شود ، شما می توانید به راحتی هر موقعیتی را بگیرید ، در عین حال از این قابلیت لذت ببرید تا شریک خود را غافلگیر کنید. زن روی زانوها ایستاده ، پاهایش را از هم باز کرده ، کاملاً به جلو خم می شود و بازوها را در آرنج خم کرده و یکی از آنها را زیر شکم قرار می دهد ، و روی دومی دیگر را نگه می دارد. شریک مرد روی یک زانو ایستاده است ، پای دیگر در زانو خم شده است ، او آن را در پشت شریک زن خود قرار می دهد. یک دست مرد راست است ، آن را روی کف دست می گذارد و به آن تکیه می دهد ، دست دوم روی باسن معشوقه اش است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید