پوزیشن مطیع

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای لذت بیشتر از یک تماس جنسی ، لازم است حساسیت و لطافت متناوب در رابطه جنسی ، نوازش همسرتان ، تغییر تاکتیک ها  متناوب داشته باشید. زن روی یک زانو ایستاده و تا آنجا که ممکن است به جلو خم می شود و آرنج های خود را خم می کند و به آنها فشار می آورد. مرد به همسر زن خود دخول کرده به طوری که پای کشیده او بین پاهای او قرار دارد ، یک دست او را روی ران او قرار می دهد ، در زانو خم می شود ، دست دیگرش در پشت قرار دارد ، که می تواند  ضربه به باسن زن بزند.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید