پوزیشن مطیع

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای لذت بیشتر از یک تماس جنسی ، لازم است حساسیت و لطافت متناوب در رابطه جنسی ، نوازش همسرتان ، تغییر تاکتیک ها  متناوب داشته باشید. زن روی یک زانو ایستاده و تا آنجا که ممکن است به جلو خم می شود و آرنج های خود را خم می کند و به آنها فشار می آورد. مرد به همسر زن خود دخول کرده به طوری که پای کشیده او بین پاهای او قرار دارد ، یک دست او را روی ران او قرار می دهد ، در زانو خم می شود ، دست دیگرش در پشت قرار دارد ، که می تواند  ضربه به باسن زن بزند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید