پوزیشن پری دریایی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

خود را به گونه ای نمایندگی کنید که گویی موجودی افسانه و هوایی هستید ، کمی زنانه بودن ، لطافت ، لطف ، مهارت را به او اضافه کنید ، شریک زندگی خود را مسحور کنید. مرد ایستاده است ، در حالی که پاها به هم متصل است و کمی از زانو خم شده است. زن به او می ایستد ، شریک شکم او را می گیرد و بلند می شود. زن دستهایش را به عقب می کشد ، آنها را در آرنج خم می کند و قفل می کند و زیر بازوهای مرد قفل می کند ، او همچنین پاها را در زانو خم می کند و آنها را به لگن شریک زندگی مرد فشار می دهد ، به طوری که پاهای او زیر باسن او است. این موقعیت پیچیده و بسیار غیرمعمول اما جذاب و تحربه ای جدید است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید