پوزیشن کاست

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت به شما کمک می کند نگاهی تازه به شریک زندگی خود بیندازید  لذت ببرید. زن می نشیند ، بازوها به عقب کشیده می شوند و وزن روی کف دست قرار می گیرند ، پاها از هم دور می شوند. شریک مرد بین پاهایش روی یک زانو قرار می گیرد ، زن پاهایش را روی شانه های مرد می اندازد ، مرد خانم را در این وضعیت نگه می دارد ، در حالی که دستانش را روی زانوها قرار داده است. مرد نه تنها باید خانم خود را راضی کند ، بلکه با احتیاط در حرکت از افتادن بانو خود جلوگیری کند .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید