پوزیشن جنسی تعظیم

Bow پوزیشن جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای کسب رضایت از رابطه جنسی، شرکا باید به یکدیگر اعتماد کنند و در یک نگاه به خواسته خود پی ببرند. زن به پشت دراز می کشد و لگن خود را کمی به پهلو می چرخاند تا یک پا صاف و پای دیگر خم شود. مرد به زانو در کنارش می ایستد به گونه ای که یک پا بین پاهای او قرار می گیرد. پای خمیده زن را با یک دست می گیرد و دست دیگرش را روی باسن او می گذارد. او بازوهای خود را درست بالای زانوهای شریک مرد قرار می دهد. این یک موقعیت جدید از پشت است که به شما کمک می کند تا روابط صمیمانه خود را تازه کنید.

 

 

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید