پوزیشن تاج

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد به پشت دراز کشیده و پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شده اند. زن بین پاهای او نشسته است ، در حالی که پشت به طرف شریک مرد است ، پاهای او صاف است ، به هم فشرده می شوند ، سر به عقب پرتاب می شود ، دست ها و پشت نیز صاف است ، و با دستان خود ران های مرد را از زیر زانو می گیرد. مرد دستان خود را بر روی کمر زن قرار می دهد و مانند او را با هر حرکت روی آلت تناسلی خود  آن را کنترل می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید